Vedtægter

Vedtægterne
JÆGERNE DANMARKS JÆGERFORBUND
HORSENSEGNE STRAND- OG LANDJÆGERE

VEDTÆGTER Horsens 1992

1.0 Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er HORSENSEGNENS STRAND- OG LANDJÆGERE
1.2 Foreningens hjemsted er HORSENS kommune.

2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund
2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægterer bindende og går forud for disse vedtægter.
2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

3.0 Formål og opgaver
3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og gennem foreningens arbejde at værne om, og bevare den frie jagt og varetage jægernes øvrige interesser.

4.0 Optagelse
4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

5.0 Ophør
5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december.
5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen. Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor. Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37.
5.4 Medlemsskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6.0 Kontingent og hæftelse
6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.
6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, junior- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.
6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

7.0 Ordinær generalforsamling
7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i DJ´s medlemsblad, eller i den lokale dagspresse, eller foreningens hjemmeside, eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.
7.4 Dagsorden skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af formand eller kasserer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

8.0 Ekstraordinær generalforsamling
8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

9.0 Afstemning
9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
9.2 Hvert medlem har én stemme.
9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning.
9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende stemmer derfor.

10.0 Bestyrelse
10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.
10.2 Bestyrelsen består af 9 medlemmer.
10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.
10.4 Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.
10.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.
10.6 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 4 af 9 medlemmer af bestyrelsen begærer det.
10.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
10.8 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
10.9 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmeflerhed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

11.0 Tegningsret
11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

12.0 Formue og regnskabsår.
12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.
12.2 Regnskabsåret følger kalenderåret.

13.0 Revisoren
13.1 Revisoren der vælges af og blandt medlemmerne, jfr. punkt 7, gennemgår regnskabet og påtegner dette. Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.
13.2 Revisoren kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.
13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

14.0 Sammenslutning
14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

15.0 Opløsning
15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

15.2 Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.

16.0 Ikrafttræden
16.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på en generalforsamling den 14. oktober 1992, træder i kraft, når de er godkendt af DJ.

 

Godkendt af DJ, senest 3/6 2020.

Erling Nielsen, 8/8-2020