Årsmøde Jægerråd Horsens
27-01-2020 19:00 på Bygholm Landbrugsskole

Velkommen på denne aften hvor Jægerrådet aflægger beretning om dets virke, og hvor du kan høre om mårhundearbejdet, mågebekæmpelse mm
Vi vil så gerne se dig, så derfor disker vi op med kaffe og kage 🙂
Det bliver som sædvanlig en hyggelig aften hvor alt kan debatteres, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål til vores lokale HB medlem.
Vi ses

1.Valg af dirigent
2.Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke
3.Valg af formand
4.Orientering om bestyrelsens sammensætning
5.Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i valgår)
6.Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
7.Indkomne forslag
8.Status på mårhundearbejdet
9.Status på mågebekæmpelsen
9.Eventuelt

HUSK at meddele ændringsforslag hhv forslag til formandsposten jvt nedenstående.

§ 15 Ordinært årsmøde i de enkelte jægerråd

Ordinært årsmøde afholdes senest fire uger inden det ordinære kredsmøde.

Stk. 2. Indkaldelse med angivelse af dagsorden til årsmødet sker gennem Jægerforbundets medlemsblad senest fire uger før mødet.

Stk. 3. Forslag kan fremsættes af bestyrelsen i jægerrådet og af medlemmer, der har bopæl i kommunen eller er medlem af en forening i kommunen.
Forslag, som ønskes behandlet på mødet, og som ikke fremsættes af bestyrelsen i jægerrådet, skal skriftligt være formanden for jægerrådet i hænde senest tre uger før årsmødet.

Stk. 4. Jægerrådets bestyrelse kan vedtage særlige regler for opstilling af kandidater til formandsposten.

Stk. 5. Forslag og kandidater i henhold til § 15, stk. 3 og 4, skal offentliggøres på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside under foreningsmeddelelser senest 7 dage før årsmødet.

 

Kontaktperson: Søren Lyse

Tilmeld inden: 21-01-2019