Jagt på edderfugl!
Hvad betyder jagttidsbekendtgørelsen for vores jagt i Horsens området?

Edderfugl

Den nye jagttidsbekendtgørelse er underskrevet og trådte i kraft den 1. juli 2022.

Bekendtgørelsen, der officielt hedder “Bekendtgørelse nr. 821 af 4. juni 2022”, har stor betydning for vores lokale jagt på edderfugle hanner. Inden vedtagelsen af bekendtgørelsen, har der været stor uenighed blandt jægere, forskere og andre naturbrugere om effekten af et forbud mod jagt. Det jagtlige udtag har mindre betydning, og da hannerne er i stort overtal i forhold til hunnerne, kan jagten have en gavnlig effekt. Det er hunnerne, der er trængte af fødemangel, uro på rugepladserne og prædation. Politikerne har via Vildtforvaltningsrådet bestemt, at der skal indføres forbud mod jagt på edderfugl i en række fuglebeskyttelsesområder. Lad jer ikke forvirre af betegnelsen for området. Vi kender det som Natura 2000 område 56, Ramsaar område R13 og nu Fuglebeskyttelsesområde F36. 

I kan læse mere på Retsinformation, Naturstyrelsen eller Danmarks Jægerforbunds hjemmeside. 

Her opridser jeg bekendtgørelsens betydning for vore lokale jægere, der driver jagt på edderfugl, enten på træk eller fra motorbåd. Som jæger har man selvfølgelig selv ansvaret for at jage på lovligt område, og hvis I vil se de nøjagtige grænser for Fuglebeskyttelsesområde F36, reservatgrænser, forbud mod motorbådsjagt m.v. skal I se dem på Naturstyrelsens hjemmeside. 

Forbuddet mod at skyde edderfugle hanner her i området, tager udgangspunkt i fuglebeskyttelsesområdet. Det er stadig tilladt at jage edderfugle hanner udenfor dette område i perioden 1. oktober til 31. januar.

I Horsens Fjord starter grænsen for fuglebeskyttelsesområdet ved Brakør Nakke. Mod øst er Haldrup Vig, Vorsø, Lerdrup, Amstrup, Alrø og Hjarnø omfattet af området. Området er nordøst for den lige linje mellem Brakør Nakke og Hjarnø Færgehavn. Linjen går lige hen over den nordligste del af Borre Knob. Fra Hjarnø går grænsen sydøst til Lillegrundskosten og østpå forbi Endelave. Grænselinjen går nordøst og nord om Endelave og Svanegrunden. Nordpå går grænsen nordvest til Hou og følger kystlinjen rundt om Gyllingnæs tilbage til Brakør Nakke.
Udenfor fjorden er det således ikke tilladt at jage edderfugle i farvandet omkring Endelave, Møllegrunden, Svanegrunden, Søby Rev eller Hou Røn.
Det er stadig tilladt at drive jagt på edderfugle nord for Hou og øst for Svanegrunden. Det er også tilladt at jage syd for Endelave og i As Vig.
I Horsens inderfjord må der stadig jages edderfugle hanner på træk. Her skal jægerne passe på grænselinjen fra Brakør Nakke, over Borre Knob til Hjarnø Færgehavn.

Det kan således stadig lade sig gøre at jage edderfugle hanner i Horsens området, enten man vil gøre det fra trækpram eller fra motorbåd.
HSL opfordrer medlemmerne til at få forbudsområdets punkter plottet ind i GPS´en, så der ikke sker misforståelser.
Husk, at fredningen er indført for at hjælpe den trængte edderfugl, og at HSL – sammen med flere andre jagtforeninger i Danmark – i forvejen arbejder med shelters til rugende edderfugle hunner og igennem Kysthjælper.dk hjælper med at forbedre havmiljøet ved at plante ålegræs og etablere stenrev i fjorden.

Vi ses til Strandjægerskydning den 20. august fra kl. 0900
John Friborg